F?nd?k

F?nd?k ?l?man iklimlerde yeti?en, ortalama 1000 ile 2000 mm aras?nda y?ll?k ya??? isteyen, nemli ve humuslu toplarda yeti?en bir bitki türüdür. F?nd?k, ticari de?eri oldukça yüksek oldu?undan Türkiye olarak dünya da f?nd?k üretiminde %65 oran?nda kar??lamaktad?r. Özellikle f?nd?k üretiminin en çok yap?ld??? bölge Karadeniz Bölgesi’nden yeti?mektedir. Bu bölgede en çok Giresun, Ordu ve Trabzon’da f?nd?k üretimi oldukça fazlad?r. 

F?nd?k, sa?l?k aç?s?ndan oldukça faydal?d?r. Ayr?ca birçok alanda kullan?lmaktad?r.  Özellikle çikolata sanayisinde daha çok kullan?lmaktad?r. Dondurma, pasta, bisküvi yap?m?nda da kullan?ld??? gibi ya? sektörünün de kullan?lan bir bitkidir.  F?nd?k, oldukça zengin vitaminlerle sahip oldu?undan protein de?eri yüksek meyvedir. Vücuda enerji ve güç verir. Kalp sa?l???na iyi gelen f?nd?k, kalp ritmini düzenler. Düzenli bir ?ekilde tüketilen f?nd?k kalp krizi riskini azalt?r. F?nd?k içinde bulunan zengin vitaminler ile vücuda verdi?i enerjiyle cinsel gücü artt?r?r. Kolesterolü dü?ürmesinin yan? s?ra sa?l?kl? bir ?ekilde  kemik geli?imini desteklenmesinde yard?mc? bir besindir. Kans?zl??a iyi gelir. Cildi güzelle?tirir.

F?nd?k Ezmesi

Ülkemizde en çok Karadeniz Bölgesi’nde yeti?en f?nd?k lezzetli bir kuruyemi?tir. F?nd?k ayr?ca kahvalt? sofralar?m?za da f?nd?k ezmesi olarak tüketilen besleyici bir besin maddesidir. F?nd?k ezmesi zaman?nda hasad? yap?lan f?nd?klar kabuklar?ndan ayr?l?p kavrulduktan sonra çok küçük parçalara gelinceye kadar dövülerek içine f?nd?k ya??n?n da ilavesi ile püre haline gelme i?lemidir. 
F?nd?k ezmesinin besin içeri?inin zenginli?ine dolay? insan sa?l??? için pek çok faydas? bulunmaktad?r. Vücuda katt??? enerjiden dolay? cinsel gücünü artt?r?r. Düzenli tüketilen f?nd?k ezmesi ile kan bas?nc? kontrol alt?na al?n?r. Romatizma a?r?s?n?n hafiflemesini sa?lar. Ba??rsaklar? çal??t?rarak kab?zl?k sonunu giderir. Sinirlere iyi gelmektedir. Cilde parlakl?k da sa?lamaktad?r.

F?nd?k Fiyatlar?

2009‘dan beri serbest piyasa ile al?m ve sat?mlar? yap?l?r. Serbest piyasa f?nd?k fiyatlar? belirlenmesinde tüccarlar ve F?SKOB?RL?K yan?n s?ra devlet arac?l??? ile TMO f?nd?k al?m? yapmas?yla belirlenmektedir. F?nd?k fiyatlar? arz ve talep dengesinde dolay? de?i?iklik gösterir. Ayr?ca üretim s?ras?nda do?al etkenler ve hava ?artlar?ndan da etkilenmektedir.

Kabuklu F?nd?k

Kabuklu f?nd?k, a?açlardan topland?ktan sonra kurutulmaktad?r. Kurutulan kabuklu f?nd?klar uzun süre tazeli?ini muhafaza eder. Kurutulmu? kabuklu f?nd?klar çevresel etkenlerden korunarak dayan?kl?l???n? korur. Kurutma i?lemi bittikten sonra i?lemeleri için fabrikalara gönderilirler. 

Kavrulmu? F?nd?k

?ç f?nd???n kavrulmas?yla haz?rlanan f?nd?k çe?ididir. Kavrulmu? f?nd?k hafif, orta ve çok kavrulmu? zars?z bir ?ekilde haz?rlanmaktad?r. Özellikle kuru yemi?  olarak çokça tüketilir. Ayr?ca çikolata sanayisinde de kullan?l?r. 

 F?nd?k

F?nd?k ekonomik de?eri yüksek ve çok çe?itli alanlarda kullan?lan bir meyvedir. ?ç f?nd?k çi? olarak tüketildi?i gibi baz? alanlarda da kullan?m alanlar? vard?r. Bunlardan ilk olarak f?nd?k içinden elde edilen ya?lar rafine edilip yemeklerde, kozmetik ve ilaç sektöründe ve sanayisinde kullan?l?r. Ç?kar?lan ya??n küspelerinden hayvan yemi sanayisinde kullan?l?r. Çikolata sanayisinde tatl?, ?ekerleme, dondurma yap?m?nda kullan?lmaktad?r. Çerez olarak da tüketilmektedir. 

Kavrulmu? ?ç F?nd?k 

F?nd?k, vitamin aç?s?ndan zengin ve yararl? ya?lara sahip olan kuruyemi? çe?ididir. Kavrulmu?  f?nd?k ile yararl? özellikleri ortaya ç?kar. Her gün düzenli tüketildi?inde vücut sa?l???na oldukça faydas? bulunmaktad?r. Kavrulan f?nd?klarda folik asit, kolesterolün dü?ürülmesindeki özelli?i ile stefol, bitkisel olan omega-3 ya?? ortaya ç?kmaktad?r. Kabuklar?ndan ay?klanan f?nd?klar özel ta? tabanl? f?r?nlarda a??r bir ?ekilde kavrulur. Tek sefer kavrulan f?nd?klar sar? rengi alana kadar kavrulur. Çok faydal? olan bir g?da maddesi olan f?nd?k cilt k?r??mas?n? önler ve ya?lanmay? geciktirir. ?çerisinde magnezyum, potasyum ve kalsiyum mineralleri bulunur. Düzenli tüketilir ise kan ak???n? düzenler. Kalp krizi riskini azalt?r. 

Çifte Kavrulmu? F?nd?k

Çifte kavrulmu? f?nd?k ile daha da k?vam?n? alan f?nd?k çerez olarak tüketimi oldukça yayg?nd?r. Çifte kavrulmu? f?nd?klar özel makinalarda kavurma i?lemi yap?l?r. Kabuklar? özenle ay?klanan f?nd?klar kavurma i?lemi için özel tasarlanm?? f?r?nlarda a??r bir ?ekilde kavrulur. ??lem ikinci kez devam eder. Bu i?lem bittikten sonra el de?meden makinalar arac?l??? ile paketleme i?lemi yap?l?r.
Çifte kavrulmu? f?nd?k, çerez olarak tüketiminin yan?nda çikolata sektöründe de oldukça fazla kullan?lmaktad?r. Pastac?l?k sektöründe, tatl?larda, dondurmalarda kullan?l?r. Özellikle kahvalt?larda f?nd?k ezmesi olarak kullan?m? olmaktad?r. Besleyici de?eri oldukça yüksek olan kavrulmu? f?nd???n tüketimi oldukça fazlad?r.

 Kavrulmu? f?nd?klar içerisindeki yararl? maddeleri ortaya ç?kar?r. Bunlar özellikle bitkisel olan  omega-3 ya??n?n ortaya ç?kmas?n? sa?lar. Omega-3 ya?? beyin için önemli bir ya?d?r. Ayr?ca çifte kavrulmu? f?nd?k oldukça tok tutan bir besindir. Diyetisyenlerin diyet menülerinde yer al?r. F?nd?k vücut sa?l??? aç?s?ndan vazgeçilmez ve faydal? bir g?da maddesidir.